CƠ CHẾ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHÉO NỘI BỘ

VỀ CHÚNG TÔI

CƠ CHẾ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHÉO NỘI BỘ

Cơ chế kiểm tra, giám sát chéo nội bộ

  1. Qui định chung: Để bảo vệ uy tín chung của Hiệp hội, cũng là uy tín cho sản phẩm của hội viên trước người tiêu dùng,  mỗi doanh nghiệp tham gia AFT có trách nhiệm chịu sự giám sát của các doanh nghiệp khác cùng nhóm sản xuất về việc thực hiện Qui tắc ứng xử nội bộ, các tiêu chuẩn kỹ thuật, các nội dung thông tin cung cấp cho người tiêu dùng ( gọi chung là check list) đã được đa số thành viên tham gia nhóm sản xuất thống nhất thực hiện.
  2. Trưởng nhóm do cả nhóm thống nhất cử lên là Giám đốc một DN thuộc nhóm. Trưởng nhóm có trách nhiệm lên lịch kiểm tra hàng năm, gửi đến tất cả doanh nghiệp trong nhóm. Mỗi lần sẽ có 2 DN có trách nhiệm kiểm tra và 1 doanh nghiệp là đối tượng kiểm tra. Tần suất kiểm tra: mội tháng một lần / mỗi doanh nghiệp
  3. Cách thức kiểm tra: Các doanh nghiệp cũng nhóm sản phẩm luân phiên làm người đi kiểm tra và đối tượng kiểm tra. Khi đến lượt là đối tượng kiểm tra, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi các báo cáo bao gồm các nội dung trong check list đến DN có trách nhiệm kiểm tra theo lịch phân công của trưởng nhóm. Hai DN trong nhóm đi kiểm tra đọc báo cáo và trong trường hợp cần thiết cử người của công ty đến doanh nghiệp là đối tượng kiểm tra để xem xét tại chỗ.  Sau khi thống nhất ý kiến hai DN ghi nhận xét về DN được kiểm tra gửi đến trưởng nhóm. Trưởng nhóm có trách nhiệm thông báo Kết quả đến cho DN là đối tượng kiểm tra và Tổng thư ký hội để theo nắm tình hình. Kết quả cần nêu rõ, đạt/ không đạt, những lỗi cần khắc phục, thời gian khắc phục và BC kết quả khắc phục.
  4. Hậu kiểm tra, DN là đối tượng kiểm tra, sau khi nhận được thông báo, tiến hành ngay những biện pháp khắc phục nếu có yêu cầu. hỏi lại các DN trong nhóm kiểm tra hoặc Trưởng nhóm trong trường hộp chưa rõ. Trường nhóm và các DN trong nhóm KT có trách nhiệm giải thích đầy đủ những kết luận của mình cho DN.
  5. Những nội dung Doanh nghiệp cần báo cáo:
  • Diện tích đất canh tác, diện tích sử dụng để canh tác từng loại sản phẩm, diện tích gieo trồng, diện tích đã thu hoạch trong tháng
  • Sản lượng thu hoạch và tiêu thụ trong tháng
  • Số lượng thuốc trừ sâu/ hóa chất sử dụng trong tháng, tên và hoạt chất của thuốc.
  • Thời gian sử dụng cho từng loại cây trồng.
  • Loại phân bón và số lượng sử dụng trong tháng