Trách nhiệm thành viên

Nhiệm vụ của Hội viên

1. Thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước; thực hiện điều lệ và các Qui tắc, chuẩn mực chung theo Nghị quyết, Quyết định của Hiệp hội, tích cực xây dựng, phát triển và bảo vệ các giá trị chung của Hiệp hội. Tham gia sinh hoạt Hiệp hội và đóng hội phí đầy đủ, đúng hạn.
2. Tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng và uy tín của Hiệp hội; vận động các tổ chức hưởng ứng, tham gia hoạt động của Hiệp hội; tích cực tham gia công tác phát triển hội viên.
3. Chăm lo xây dựng đoàn kết trong Hội, tôn trọng, bảo vệ lợi ích chung của Hội, tôn trọng lợi ích chính đáng của các Hội viên khác,không ủng hộ các hành động làm tổn hại đến thanh danh, uy tín, lợi ích và sự đoàn kết của Hiệp hội.
4. Tích cực học tập, cập nhật kiến thức mới để hoàn thiện, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, các công cụ nâng cao chất lượng, tích cực đóng góp đê phát triển cộng đồng nhà sản xuất thực phẩm an toàn, minh bạch thông tin cho người tiêu dùng Việt Nam.
5. Hội viên danh dự không phải đóng hội phí.